• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong năm :

- Đã tiếp nhận: 37.618 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 32.295 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 5.323 hồ sơ

- Đã giải quyết: 30.597 hồ sơ

Danh sách hồ sơ có kết quả:
Top