• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong năm :

- Đã tiếp nhận: 22.793 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 20.159 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 2.634 hồ sơ

- Đã giải quyết: 19.678 hồ sơ

Top