• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

Trong năm Trung Tâm:

- Đã tiếp nhận: 45300 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 43661 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 1639 hồ sơ

- Đã xử lý: 40768 hồ sơ

- Trả lại/Rút HS: 1773 hồ sơ

Danh sách hồ sơ có kết quả:
Top