• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong năm :

- Đã tiếp nhận: 19.525 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 16.329 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 3.196 hồ sơ

- Đã giải quyết: 16.735 hồ sơ

Danh sách hồ sơ có kết quả:
Top