• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng số

45300 hồ sơ

Đã xử lý

40768 hồ sơ

Trả lại/Rút HS

1773 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

4047

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1959

Hồ sơ đã xử lý

3982

Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

5081

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1834

Hồ sơ đã xử lý

4722

Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

4426

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1996

Hồ sơ đã xử lý

4335

Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

3784

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1890

Hồ sơ đã xử lý

3530

Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

4488

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1935

Hồ sơ đã xử lý

3848

Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3495

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2287

Hồ sơ đã xử lý

2907

BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2018
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS Hồ sơ khác
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 Sở Xây dựng 263 162 101 85 9 0 100% 148 0 0 21 0
2 Sở Y tế 635 318 317 189 28 0 100% 408 0 1 9 0
3 Sở Thông tin và Truyền thông 5 1 4 2 2 0 100% 1 0 0 0 0
4 Sở Tài chính 10 2 8 8 0 0 100% 0 0 2 0 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1072 292 780 200 528 1 99,86% 195 7 91 17 33
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 72 24 48 34 4 0 100% 29 0 0 5 0
7 Sở Tư pháp 2321 910 1411 958 128 6 99,45% 1212 6 0 11 0
8 Sở Công Thương 192 23 169 147 7 0 100% 33 0 1 4 0
9 Sở Giao thông vận tải 357 70 287 141 156 0 100% 59 0 1 0 0
10 Sở Nội vụ 160 128 32 15 9 0 100% 136 0 0 0 0
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 73 58 15 24 0 0 100% 44 0 4 1 0
12 Sở Tài nguyên và Môi trường 330 195 135 54 14 0 100% 179 0 35 38 10
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 106 40 66 55 6 0 100% 33 0 8 3 1
14 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 61 12 49 38 7 0 100% 15 0 1 0 0
15 BQL KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 125 52 73 44 8 0 100% 42 0 19 7 5
16 Công ty Điện Lực Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
TỔNG

5782

2287

3495

1994

906

7

99,76%

2534

13

163

116

49

Top