• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng số

5348 hồ sơ

Đã xử lý

2877 hồ sơ

Trả lại/Rút HS

105 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 6 tháng gần nhất
Tháng 8/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

4423

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1993

Hồ sơ đã xử lý

4334

Tháng 9/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

3777

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1885

Hồ sơ đã xử lý

3534

Tháng 10/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

4468

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

1919

Hồ sơ đã xử lý

3850

Tháng 11/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

5043

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2248

Hồ sơ đã xử lý

4581

Tháng 12/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

4593

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2551

Hồ sơ đã xử lý

4264

Tháng 1/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

2664

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2684

Hồ sơ đã xử lý

2877

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 1 NĂM 2019
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS Hồ sơ khác
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 Sở Xây dựng 189 111 78 68 5 0 100% 91 0 0 25 0
2 Sở Y tế 384 213 171 187 22 0 100% 163 0 1 11 0
3 Sở Thông tin và Truyền thông 12 2 10 9 0 0 100% 3 0 0 0 0
4 Sở Tài chính 2 2 0 0 0 0 -- 0 0 2 0 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 873 357 516 120 429 3 99,47% 148 6 104 16 47
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 69 27 42 38 4 0 100% 27 0 0 0 0
7 Sở Tư pháp 2321 1317 1004 784 439 4 99,67% 1056 1 34 0 3
8 Sở Công Thương 164 36 128 114 0 0 100% 48 0 1 1 0
9 Sở Giao thông vận tải 371 52 319 213 106 0 100% 50 0 1 1 0
10 Sở Nội vụ 195 155 40 7 1 0 100% 186 0 0 0 1
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 51 42 9 33 5 0 100% 8 0 5 0 0
12 Sở Tài nguyên và Môi trường 312 201 111 55 16 0 100% 167 1 36 28 9
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 149 60 89 57 17 0 100% 57 0 12 5 1
14 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 101 37 64 67 2 0 100% 31 0 1 0 0
15 BQL KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 155 72 83 68 4 0 100% 39 0 17 18 9
16 Công ty Điện Lực Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
TỔNG

5348

2684

2664

1820

1050

7

99,94%

2074

8

214

105

70

Top