• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng số

22.793 hồ sơ

Đã xử lý

19.669 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 6 tháng gần nhất
Tháng 12/2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.574

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2.531

Hồ sơ đã xử lý

4.464

Tháng 1/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.477

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2.638

Hồ sơ đã xử lý

5.027

Tháng 2/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3.097

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2.086

Hồ sơ đã xử lý

2.258

Tháng 3/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.487

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2.923

Hồ sơ đã xử lý

4.523

Tháng 4/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.376

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

2.887

Hồ sơ đã xử lý

4.035

Tháng 5/2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

3.722

Hồ sơ tháng trước chuyển sang

3.228

Hồ sơ đã xử lý

3.826

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2019
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS Hồ sơ khác
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 Sở Xây dựng 260 108 152 105 3 0 100% 121 0 0 31 0
2 Sở Y tế 782 329 453 181 65 0 100% 516 0 1 18 1
3 Sở Thông tin và Truyền thông 8 0 8 8 0 0 100% 0 0 0 0 0
4 Sở Tài chính 2 2 0 0 0 0 -- 0 0 2 0 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 904 347 557 167 354 3 99,44% 153 0 144 14 69
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 256 194 62 75 134 0 100% 46 0 0 1 0
7 Sở Tư pháp 2.961 1316 1.645 835 789 0 100% 1.253 0 83 0 1
8 Sở Công Thương 162 37 125 118 7 0 100% 32 0 1 4 0
9 Sở Giao thông vận tải 295 44 251 132 128 0 100% 26 0 5 3 1
10 Sở Nội vụ 474 446 28 164 15 0 100% 294 0 0 0 1
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 38 17 21 10 0 0 100% 22 0 6 0 0
12 Sở Tài nguyên và Môi trường 307 172 135 71 17 0 100% 146 1 29 26 17
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 203 64 139 99 43 0 100% 45 0 9 6 1
14 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 145 83 62 115 8 0 100% 22 0 0 0 0
15 BQL KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 153 69 84 51 13 0 100% 45 0 19 17 8
16 Công ty Điện Lực Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
TỔNG

6.950

3.228

3.722

2.131

1.576

3

99,96%

2.721

1

299

120

99

Top