• Đăng nhập

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong năm :

- Đã tiếp nhận: 16.681 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 8.454 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 8.227 hồ sơ

- Đã giải quyết: 23.219 hồ sơ

Danh sách hồ sơ có kết quả:
Top