• Đăng nhập

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong năm :

- Đã tiếp nhận: 34.809 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 27.257 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 7.552 hồ sơ

- Đã giải quyết: 64.921 hồ sơ

Danh sách hồ sơ có kết quả:
Top