• Đăng nhập

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong năm :

- Đã tiếp nhận: 22.177 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 14.624 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 7.553 hồ sơ

- Đã giải quyết: 33.175 hồ sơ

Danh sách hồ sơ có kết quả:
Top