• Đăng nhập

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong năm :

- Đã tiếp nhận: 49.758 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận mới: 44.841 hồ sơ

+ Năm trước chuyển sang: 4.917 hồ sơ

- Đã giải quyết: 87.672 hồ sơ

Danh sách hồ sơ có kết quả:
Top