• Đăng nhập

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng đài: 02373 900 900;  Email: tthcc@thanhhoa.gov.vn.

I. Ban Giám đốc Trung tâm

1. Ông: Nguyễn Đức Trung

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại đi động: 0912046934, Số máy lẻ Tổng đài: 201

Email: trungnd@thanhhoa.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Tuấn Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0913293379, Số máy lẻ Tổng đài: 202

Email: hoant@thanhhoa.gov.vn

3. Ông: Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0941704456, Số máy lẻ Tổng đài: 203

Email: tuyennv@thanhhoa.gov.vn

II. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm

1. Tổ Hành chính - Quản trị

1.1. Ông: Nguyễn Xuân Đồng. Chức vụ: Tổ trưởng

Số máy lẻ Tổng đài: 100. Email: dongnx@thanhhoa.gov.vn

1.2. Bà: Trịnh Thị Phượng. Chức vụ: Phụ trách kế toán

Số máy lẻ Tổng đài: 204. Email: phuongtt@thanhhoa.gov.vn

1.3. Ông: Lê Hữu Tiến. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 101. Email: tienlh@thanhhoa.gov.vn

1.4. Bà: Ninh Thị Thuận. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 131. Email: thuannt@thanhhoa.gov.vn

1.5. Bà: Nguyễn Thị Hưng. Chức vụ: Nhân viên

Số máy lẻ Tổng đài: 205. Email: hungnt@thanhhoa.gov.vn

1.6. Ông: Cao Đăng Hưng. Chức vụ: Nhân viên

Số máy lẻ Tổng đài: 105. Email: hungcd@thanhhoa.gov.vn

1.7. Ông: Đinh Xuân Tùng. Chức vụ: Nhân viên

Số máy lẻ Tổng đài: 123. Email: tungdx@thanhhoa.gov.vn

2. Tổ Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

2.1. Ông: Nguyễn Danh Hiệu. Chức vụ: Tổ trưởng

Số máy lẻ Tổng đài: 128. Email: hieund@thanhhoa.gov.vn

2.2. Ông: Nguyễn Đăng Quy. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 129. Email: quynd@thanhhoa.gov.vn

2.3. Bà: Vì Thị Mai. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 130. Email: maivt@thanhhoa.gov.vn

2.4. Bà: Trần Thu Hoài. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 125. Email: hoaitt@thanhhoa.gov.vn

2.5. Bà: Chu Thị Tuyết Ngân. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 126. Email: nganctt@thanhhoa.gov.vn

2.6. Bà: Đỗ Thị Xuân Loan. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 206. Email: loandtx@thanhhoa.gov.vn

3. Tổ Giám sát - Tổng hợp

3.1. Bà: Hồ Thùy Trang. Chức vụ: Tổ trưởng

Số máy lẻ Tổng đài: 200. Email: tranght@thanhhoa.gov.vn

3.2. Bà: Phạm Vân Dung. Chức vụ: Chuyên viên

Số máy lẻ Tổng đài: 131. Email: dungpv@thanhhoa.gov.vn

III. Công chức, nhân viên làm việc tại quầy sở, ban, ngành cấp tỉnh

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số máy lẻ Tổng đài 

Địa chỉ thư điện tử

1

 Trần Thị Lê

 Chuyên viên

 Bảo hiểm Xã hội tỉnh

102

 lett.bhxh@thanhhoa.gov.vn

2

 Hùng Văn Phúc

 Chuyên viên

 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102  phuchv.bhxh@thanhhoa.gov.vn

 Trần Việt Cường
 Chuyên viên
 Sở Công Thương

103

 cuongtv.sct@thanhhoa.gov.vn
4
 ­­­­­­­­Lê Thị Ngọc
 Chuyên viên 
 Sở Y tế

104

 ngoclt.syt@thanhhoa.gov.vn
5
 Cao Đăng Hưng
 Nhân viên 
 Sở Tài chính
 Sở Ngoại vụ
 Sở Khoa học và Công nghệ
 Sở Thông tin và Truyền thông
 Ban Dân tộc
 Công ty Điện Lực Thanh Hóa 
105
 hungcd@thanhhoa.gov.vn
6
 Nguyễn Ngọc Tuấn
 Chuyên viên 
 Sở Giáo dục và Đào tạo
107

 tuannn.sgtdt@thanhhoa.edu.vn

7
 Phạm Thị Kim Ngân
 Chuyên viên 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

108

 nganptk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
8
 Nguyễn Thanh Cường
 Chuyên viên 
 Sở Tư pháp
109

 cuongnt.stp@thanhhoa.gov.vn

9

 Nguyễn Thị Hồng
 Chuyên viên 
 Sở Tư pháp

110

 hongnt.stp@thanhhoa.gov.vn
10

 Lê Giang Đông

 Chuyên viên 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

111  donglg.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
11
 Lê Khắc Hải
 Chuyên viên
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
112

 halk.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

12

 Nguyễn Thị Hà

 Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 114  hantt.skhdt@thanhhoa.gov.vn
13
 Lê Thị Nguyệt
 Chuyên viên 
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
115

 nguyetlt.skhdt@thanhhoa.gov.vn

14

 Nguyễn Thị Thu Trang

 Chuyên viên
 Sở Nội vụ
116

 trangntt.snv@thanhhoa.gov.vn

15
 Nguyễn Thị Thu
 Chuyên viên
 Sở Tài nguyên và Môi trường 
117

 thunt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

16
 Trần Văn Chính
 Chuyên viên
 Sở Tài nguyên và  Môi trường

118

 chinhtv.stnmt@thanhhoa.gov.vn
17
 Trịnh Minh Dũng

 Phó Trưởng   phòng 

 Sở Xây dựng
119

 dungtm.sxd@thanhhoa.gov.vn

18
 Lê Quang Long
 Chuyên viên 
 Sở Giao thông vận tải
120

 longlq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

19
 Lê Hoàng Đăng
 Chuyên viên 
 Sở Giao thông vận tải
121

 danglh.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

20  Phạm Văn Thuận  Chuyên viên  Sở Giao thông vận tải 122

 thuanpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

21  Lê Thị Hạnh  Nhân viên   Bưu điện tỉnh 209

 hanhlt@gmail.com

Top