• Đăng nhập

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng số

37.618 hồ sơ

Đã xử lý

30.597 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng của năm 2021
Tháng 1/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
7.426
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
5.324
Hồ sơ đã xử lý
7.388
Tháng 2/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
5.273
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
5.362
Hồ sơ đã xử lý
5.497
Tháng 3/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
12.578
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
5.138
Hồ sơ đã xử lý
11.192
Tháng 4/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
7.018
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
6.523
Hồ sơ đã xử lý
6.520
Tháng 5/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 6/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 7/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 8/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 9/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 10/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 11/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 12/2021
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
BẢNG TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2021
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS Hồ sơ khác
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 Bảo hiểm xã hội tỉnh 552 15 537 53 488 0 100% 11 0 0 0 0
2 Sở Xây dựng 145 89 56 54 5 0 100% 63 0 3 19 1
3 Sở Y tế 745 466 279 157 71 0 100% 331 0 115 71 0
4 Sở Thông tin và Truyền thông 8 1 7 6 0 0 100% 2 0 0 0 0
5 Sở Tài chính 12 10 2 3 0 0 100% 7 0 2 0 0
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 642 519 123 23 84 0 100% 85 1 329 27 93
7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 178 71 107 93 14 0 100% 57 1 2 9 2
8 Sở Tư pháp 4.520 2359 2.161 294 1.623 0 100% 2.384 7 210 2 0
9 Sở Công Thương 495 67 428 465 2 0 100% 23 0 2 3 0
10 Sở Giao thông vận tải 5.253 2311 2.942 2.523 112 0 100% 2.603 0 12 3 0
11 Sở Nội vụ 194 135 59 33 12 0 100% 148 0 0 0 1
12 Sở Giáo dục và Đào tạo 27 21 6 7 2 0 100% 6 0 12 0 0
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 305 217 88 38 26 0 100% 160 0 42 21 18
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 277 147 130 87 11 0 100% 131 0 23 22 3
15 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 61 16 45 46 2 0 100% 12 0 1 0 0
16 Sở Khoa học và Công nghệ 34 22 12 12 2 0 100% 16 0 4 0 0
17 Sở Ngoại vụ 1 1 0 0 0 0 -- 1 0 0 0 0
18 BQL KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 127 79 48 17 9 0 100% 45 0 27 16 13
19 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
20 Công ty Điện lực Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
TỔNG

13.576

6.546

7.030

3.911

2.463

0

100%

6.085

9

784

193

131

Top