• Đăng nhập
Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng số

60.995 hồ sơ

Đã xử lý

51.611 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng của năm 2024
Tháng 1/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
14.032
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
8.151
Hồ sơ đã xử lý
14.753
Tháng 2/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
8.815
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
6.968
Hồ sơ đã xử lý
7.780
Tháng 3/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
17.678
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
7.832
Hồ sơ đã xử lý
15.166
Tháng 4/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
12.243
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
10.010
Hồ sơ đã xử lý
12.570
Tháng 5/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 6/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 7/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 8/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 9/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 10/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 11/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 12/2024
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
BẢNG TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 04 NĂM 2024
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 Bảo hiểm xã hội tỉnh 66 0 66 0 66 0 100% 0 0 0 0
2 Sở Xây dựng 247 125 20 102 96 0 100% 106 0 25 20
3 Sở Y tế 1247 662 8 577 466 0 100% 728 0 0 53
4 Sở Thông tin và Truyền thông 21 14 0 7 11 0 100% 8 0 1 1
5 Sở Tài chính 5 1 0 4 0 0 -- 2 0 3 0
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 171 69 0 102 39 0 100% 67 0 47 18
7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 327 239 2 86 191 0 100% 119 0 8 9
8 Sở Tư pháp 7715 3003 508 4204 4602 0 100% 3044 0 7 62
9 Sở Công Thương 2402 2348 0 54 2368 0 100% 24 0 2 8
10 Sở Giao thông vận tải 7235 1188 3021 3026 3806 0 100% 3400 0 28 1
11 Sở Nội vụ 214 36 0 178 26 0 100% 185 0 3 0
12 Sở Giáo dục và Đào tạo 92 52 1 39 47 0 100% 18 0 17 10
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 1297 222 164 911 397 0 100% 308 0 525 67
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 897 351 47 499 329 0 100% 520 0 3 45
15 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 54 39 0 15 48 0 100% 5 1 0 0
16 Sở Khoa học và Công nghệ 166 12 0 154 12 0 100% 139 0 14 1
17 Sở Ngoại vụ 4 2 0 2 0 0 -- 3 0 0 1
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 67 37 3 27 42 0 100% 21 0 2 2
19 Ban Dân tộc 26 3 0 23 24 0 100% 2 0 0 0
TỔNG

22253

8403

3840

10010

12570

0

100%

8699

1

685

298

Top