• Đăng nhập
Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng số

73.187 hồ sơ

Đã xử lý

64.921 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng của năm 2023
Tháng 1/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
7.803
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
7.533
Hồ sơ đã xử lý
8.742
Tháng 2/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
13.592
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
6.274
Hồ sơ đã xử lý
10.137
Tháng 3/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
16.166
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
9.447
Hồ sơ đã xử lý
15.510
Tháng 4/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
13.466
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
9.748
Hồ sơ đã xử lý
13.208
Tháng 5/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
12.854
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
9.603
Hồ sơ đã xử lý
13.591
Tháng 6/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
1.754
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
8.476
Hồ sơ đã xử lý
1.902
Tháng 7/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 8/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 9/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 10/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 11/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
Tháng 12/2023
Hồ sơ đã tiếp nhận
(chưa đến kỳ tiếp nhận)
Hồ sơ tháng trước chuyển sang
(chưa đến kỳ trước chuyển sang)
Hồ sơ đã xử lý
(chưa đến kỳ xử lý)
BẢNG TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 06 NĂM 2023
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 Bảo hiểm xã hội tỉnh 23 0 23 0 23 0 100% 0 0 0 0
2 Sở Xây dựng 253 5 4 244 82 0 100% 153 0 16 2
3 Sở Y tế 505 58 1 446 55 0 100% 312 4 117 17
4 Sở Thông tin và Truyền thông 3 0 0 3 0 0 -- 2 0 1 0
5 Sở Tài chính 13 0 0 13 0 0 -- 10 0 3 0
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 573 1 5 567 5 0 100% 39 0 525 4
7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 130 22 13 95 25 0 100% 92 0 10 3
8 Sở Tư pháp 3711 388 58 3265 634 0 100% 2470 0 607 0
9 Sở Công Thương 459 274 4 181 406 0 100% 49 0 2 2
10 Sở Giao thông vận tải 3180 81 631 2468 523 0 100% 2640 0 16 1
11 Sở Nội vụ 189 1 0 188 2 0 100% 186 0 1 0
12 Sở Giáo dục và Đào tạo 67 5 0 62 27 0 100% 17 0 22 1
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 444 17 72 355 19 0 100% 290 1 131 3
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 483 30 30 423 56 0 100% 391 1 31 4
15 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 33 9 0 24 10 0 100% 9 0 14 0
16 Sở Khoa học và Công nghệ 46 3 1 42 2 0 100% 30 1 13 0
17 Sở Ngoại vụ 2 0 0 2 0 0 -- 2 0 0 0
18 Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 116 17 1 98 33 0 100% 30 1 49 3
19 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

10230

911

843

8476

1902

0

100%

6722

8

1558

40

Top